logo

Appendice D Nomi di persona cinesi e loro equivalenti giapponesi

RSND, VOLUME I

image

Nota: i nomi cinesi sono trascritti in caratteri latini secondo il sistema Wade-Giles. La traslitterazione in pinyin appare tra parentesi.

  Nomi cinesi Nomi giapponesi

   An Ch’ing-hsü (An Qingxu) An Keisho (安慶緒)
   An Lu-shan (An Lushan) An Rokuzan (安禄山)

    Chang-an (Zhangan) Shoan (章安)
    Chang Chieh (Zhang Jie) Cho Kai (張階)
    Chang Liang (Zhang Liang) Cho Ryo (張良)
    Chang Wen-chien (Zhang Wenjian) Cho Bunken (張文堅)
    Chao (Zhao), Re Sho-o (昭王)
    Chao Kao (Zhao Gao) Cho Ko (趙高)
    Ch’en Chen (Chen Zhen) Chin Shin (陳鍼・陳臣)
    Ch’eng (Cheng), Re Sei-o (成王)
    Cheng Hsüan (Zheng Xuan) Tei Gen (鄭玄)
    Ch’eng-kuan (Chengguan) Chokan (澄観)
    Chia-hsiang (Jiaxiang) Kajo (嘉祥)
    Chia-shang (Jiashang) Kasho (嘉尚)
    Chi-cha (Jizha) Kisatsu (季札)
    Chieh (Jie), Re Ketsu-o (桀王)
    Chieh Tzu-sui (Jie Zisui) Kai Shisui (介子綏)
    Chien-chen (Jianzhen) Ganjin (鑑真)
    Chih-chou (Zhizhou) Chishu (智周)
    Chih-i (Zhiyi) Chigi (智顗)
    Chih Po (Zhi Bo) Chi Haku (智伯)
    Chih-tsang (Zhizang) Chizo (智蔵)
    Chih-tu (Zhidu) Chido (智度)
    Chih-yen (Zhiyan) Chigon (智儼)
    Chih-yüan (Zhiyuan) Shion (志遠)
    Ch’i Li-chi (Qi Liji) Ki Riki (綺里季)
    Ching-hsi (Jingxi) Keikei (荊渓)
    Ching K’o (Jing Ke) Kei Ka (荊軻)
    Ch’ing-liang (Qingliang) Shoryo (清涼)
    Ching-shuang (Jingshuang) Kyoso (鏡霜)
    Chin-kang-chih (Jingangzhi) Kongochi (金剛智)
    Ch’in-tsung (Qinzong), Imperatore Kinso-tei (欽宗帝)
    Chi-tsang (Jizang) Kichizo (吉蔵)
    Chou (Zhou), Re Chu-o (紂王)
    Chuang (Zhuang), Re So-o (荘王)
    Chuang Tzu (Zhuang Zi) Soshi (荘子)
    Chu Fa-lan (Zhu Falan) Jiku Horan (竺法蘭)
    Ch’ung-hua (Chonghua) Choka (重華)
    Ch’u Shan-hsin (Chu Shanxin) Cho Zenshin (褚善信)
    Chu Tao-sheng (Zhu Daosheng) Jiku Dosho (竺道生)

     Fa-ch’üan (Faquan) Hassen (法全)
     Fan K’uai (Fan Kuai) Han Kai (樊噲)
     Fan Yü-ch’i (Fan Yuqi) Han Yoki (樊於期)
     Fa-pao (Fabao) Hobo (法宝)
     Fa-sui (Fasui) Hosai (法歳)
     Fa-tao (Fadao) Hodo (法道)
     Fa-tsang (Fazang) Hozo (法蔵)
     Fa-tsu (Fazu) Hoso (法祖)
     Fa-yün (Fayun) Houn (法雲)
     Fei Shu-ts’ai (Fei Shucai) Hi Shukusai (費叔才)
     Fu-ch’a (Fucha) Fusa (夫差)
     Fu Hsi (Fu Xi) Fukki (伏羲)
     Fu Ta-shih (Fu Dashi) Fu Daishi (傅大士)
     Fu Yüeh (Fu Yue) Fu Etsu (傅悦)

      Han-kuang (Hanguang) Ganko (含光)
      Han Po-yü (Han Boyu) Kan Hakuyu (漢伯瑜)
      Hsiang Yü (Xiang Yu) Ko U (項羽)
      Hsing-huang (Xinghuang) Koko (興皇)
      Hsing-man (Xingman) Gyoman (行満)
      Hsin Yu (Xin You) Shin Yu (辛有)
      Hsüan-tsang (Xuanzang) Genjo (玄奘)
      Hsüan-tsung (Xuanzong), Imperatore Genso-tei (玄宗帝)
      Huai-kan (Huaigan) Ekan (懐感)
      Huan (Huan), Duca Kan-ko (桓公)
      Huang Ti (Huang Di) Ko Tei (黄帝)
      Hua T’o (Hua Tuo) Ka Da (華陀)
      Hu Hai (Hu Hai) Ko Gai (胡亥)
      Hui (Hui), Imperatore Kei-tei (恵帝)
      Hui-heng (Huiheng) Ego (慧月恒)
      Hui-jung (Huirong) E’ei (慧栄)
      Hui-k’o (Huike) Eka (慧可)
      Hui-kuan (Huiguan) Ekan (慧観)
      Hui-kuang (Huiguang) Eko (慧光)
      Hui-k’uang (Huikuang) Eko (慧曠)
      Hui-kuo (Huiguo) Keika (恵果)
      Hui-neng (Huineng) Eno (慧能)
      Hui-tsung (Huizong), Imperatore Kiso-tei (徽宗帝)
      Hui-tz’u (Huici) Eji (慧次)
      Hui-yen (Huiyan) Egon (慧厳)
      Hui-yüan (Huiyuan) Eon (慧苑/慧遠)
      Hung Yen (Hong Yan) Ko En (弘演)

       I-hsing (Yixing) Ichigyo (一行)
       I-lung (Yilong) Iryo (遺竜)

        Jih-chao (Rizhao) Nissho (日照)
        Juan Chi (Ruan Ji) Gen Seki (阮籍)
        Jung Ch’i-ch’i (Rong Qiqi) Ei Keiki (栄啓期)

         Kan-chiang (Ganjiang) Kansho (干将)
         Kao-ting (Gaoding), Re Kotei-o (高丁王)
         Kao-tsu (Gaozu), Imperatore Koso (高祖)
         Kao-tsung (Gaozong), Imperatore Koso-tei (高宗帝)
         Kou-chien (Goujian) Kosen (勾践)
         Kuang-hsiu (Guangxiu) Koju (広修)
         Kuang-wu (Guangwu), Imperatore Kobu-tei (光武帝)
         Kuan Lung-feng (Guan Longfeng) Kan Ryuho (関竜蓬)
         K’uei-chi (Kuiji) Kiki (窺基)

          Lao Tzu (Lao Zi) Roshi (老子)
          Li (Li) Ri (李夫人)
          Liang-hsü (Liangxu) Ryosho (良諝)
          Liang-pi (Liangbi) Ryohi (良賁)
          Li Chu (Li Zhu) Ri Shu (離朱)
          Li Kuang (Li Guang) Ri Ko (李広)
          Li Ling (Li Ling) Ri Ryo (李陵)
          Li Lou (Li Lou) Ri Ro (離婁)
          Ling Lun (Ling Lun) Rei Rin (伶倫)
          Li Ssu (Li Si) Ri Shi (李斯)
          Liu Pang (Liu Bang) Ryu Ho (劉邦)
          Luan Pa (Luan Ba) Ran Pa (欒巴)
          Lü Hui-t’ung (Lu Huitong) Ryo Keitsu (呂慧通)

           Mao Pao (Mao Bao) Mo Ho (毛宝)
           Ma Tzu (Ma Zi) Mashi (麻子)
           Miao-lo (Miaole) Myoraku (妙楽)
           Ming (Ming), Imperatore Mei-tei (明帝)
           Ming-sheng (Mingsheng) Myosho (明勝)
           Mo Hsi (Mo Xi) Bakki (妹嬉)
           Mo-yeh (Moye) Bakuya (莫耶)

            Nan-yüeh (Nanyue) Nangaku (南岳)

             Pan-fu (Banfu) Hampu (班婦)
             Pao Ssu (Bao Si) Ho Ji (褒姒)
             Pao-yüeh (Baoyue) Hogatsu (宝月)
             Pien Ch’üeh (Bian Que) Hen Jaku (扁鵲)
             Pien Ho (Bian Ho) Ben Ka (卞和)
             Pi Kan (Bi Gan) Hi Kan (比干)
             P’ing (Ping), Re Hei-o (平王)
             Po-ch’i (Boqi) Hakuki (伯奇)
             Po Chü-i (Bo Juyi) Haku Kyoi (白居易)
             Po I (Bo Yi) Haku I (伯夷)
             Po Yang (Bo Yang) Haku Yo (白陽)
             P’u-kuang (Puguang) Fuko (普光)
             Pu-k’ung (Bukong) Fuku (不空)

              San-chieh (Sanjie) Sangai (三階)
              Seng-chao (Sengzhao) Sojo (僧肇)
              Seng-ch’üan (Sengquan) Sosen (僧詮)
              Seng-jou (Sengrou) Sonyu (僧柔)
              Shang Chün (Shang Jun) Sho Kin (商均)
              Shan-tao (Shandao) Zendo (善導)
              Shan-wu-wei (Shanwuwei) Zemmui (善無畏)
              Shen-fang (Shenfang) Jimbo (神肪)
              Shen Nung (Shen Nong) Shin No (神農)
              Shen Yao (Shen Yao), Imperatore Shingyo-tei (神堯帝)
              Shih Ch’ao-i (Shi Chaoyi) Shi Chogi (史朝義)
              Shih K’uang (Shi Kuang) Shi Ko (師曠)
              Shih Shih-ming (Shi Shiming) Shi Shimei (史師明)
              Shu Ch’i (Shu Qi) Shuku Sei (叔斉)
              Shun (Shun) Shun (舜)
              Shun-hsiao (Shunxiao) Jungyo (順暁)
              Shu-pao (Shubao) Shukuho (淑宝)
              Ssu-ma (Sima) Shiba (司馬)
              Su Wu (Su Wu) So Bu (蘇武)
              Su Yu (Su You) So Yu (蘇由)

               Ta Chi (Da Ji) Dakki (妲己)
               T’ai-kung Wang (Taigong Wang) Taiko Bo (太公望)
               Tai-tsung (Daizong), Imperatore Daiso-tei (代宗帝)
               T’ai-tsung (Taizong), Imperatore Taiso-tei (太宗帝)
               Tan (Dan), Principe di Yen (Yan) Tan-taishi (丹太子)
               Tan (Dan), Duca di Chou (Zhou) Shu-ko Tan (周公旦)
               Tan Chu (Dan Zhu) Tan Shu (丹朱)
               T’an-luan (Tanluan) Donran (曇鸞)
               Tao-an (Daoan) Doan (道安)
               Tao-ch’o (Daochuo) Doshaku (道綽)
               Tao-hsien (Daoxian) Dosen (道暹)
               Tao-hsüan (Daoxuan) Dosen (道宣)
               Tao-sui (Daosui) Dosui (道邃)
               Te-tsung (Dezong), Imperatore Tokuso-tei (徳宗帝)
               T’ien-t’ai (Tiantai) Tendai (天台)
               Ting Lan (Ding Lan) Tei Ran (丁蘭)
               Ts’ai Yin (Cai Yin) Sai In (蔡憍)
               Ts’ung-i (Congyi) Jugi (従義)
               Tsung-jui (Zongrui) Shuei (宗叡)
               Tsun-shih (Zunshi) Junshiki (遵式)
               Tu-shun (Dushun) Tojun (杜順)
               Tzu-an (Zian) Shian (子安)
               Tz’u-en (Cien) Jion (慈恩)

                Wang Chao-chün (Wang Zhaojun) O Shokun (王昭君)
                Wang Ling (Wang Ling) O Ryo (王陵)
                Wang Mang (Wang Mang) O Mo (王莽)
                Wang Shou (Wang Shou) O Ju (王寿)
                Wang Tsun (Wang Zun) O Jun (王遵)
                Wang Yin (Wang Yin) O In (王尹)
                Wei Cheng (Wei Zheng) Gi Cho (魏徴)
                Wei-chüan (Weijuan) Yuiken (惟蠲)
                Wei Yüan-sung (Wei Yuansong) Ei Gensu (衛元嵩)
                Wen (Wen), Re Bun-o (文王)
                Wu (Wu), Imperatrice Sokutenbu-ko (則天武后)
                Wu (Wu), Re Bu-o (武王)
                Wu Ch’eng (Wu Cheng) Mu Sei (務成)
                Wu-i (Wuyi) Ui (烏遺)
                Wu-lung (Wulong) Oryo (烏竜)
                Wu-tsung (Wuzong), Imperatore Buso-tei (武宗帝)
                Wu Tzu-hsü (Wu Zixu) Go Shisho (伍子胥)

                 Yang Kuei-fei (Yang Guifei) Yo-kihi (楊貴妃)
                 Yang Kung (Yang Gong) Yo Ko (陽公)
                 Yang Meng (Yang Meng) Yo Mo (陽猛)
                 Yao (Yao) Gyo (堯)
                 Yen Hui (Yan Hui)
                 Gan Kai (顔回)
                 Yen Kuang (Yan Guang) Gen Ko (厳光)
                 Yen Yüan (Yan Yuan) Gan En (顔淵)
                 Yi (Yi), Duca I-ko (懿公)
                 Yin Chi-fu (Yin Jifou) In Kippo (尹吉甫)
                 Yin Shou (Yin Shou) In Ju (尹寿)
                 Yu (You), Re Yu-o (幽王)
                 Yü (Yu) U (禹)
                 Yüan-cheng (Yuanzheng) Genjo (元政)
                 Yüan-chung (Yuanzhong) Genju (元重)
                 Yü Jang (Yu Rang) Yo Jo (予譲)
                 Yu-meng (Youmeng) Yubo (酉夢)

                   La Biblioteca di Nichiren
                   istituto buddista italiano soka gakkai
                   senzamotica
                   Eredità della vita
                   otto per mille
                   nuovo rinascimento
                   buddismo e società
                   volo continuo
                   esperia

                   © Soka Gakkai. © Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. | Via di Bellagio 2/E 50141 Firenze FI | C.F. 94069310483 | P.I. 04935120487 | Privacy & Cookie Policy.

                   Gestisci consenso